scrabble tiles spelling out the word tolerance

Combinations of Initials and Finals Table

Mark Swofford of Banqiao, Taiwan, has compiled a comprehensive “Combinations of Initials and Finals” table, which serves as a valuable resource for learners and enthusiasts of Mandarin Chinese phonetics. This table presents a systematic arrangement of Mandarin syllables, listing the combinations of initials (consonant-like sounds) and finals (vowel-like sounds) used in the language.

 bpmfdtnlgkhzcszhchshrjqx
abapamafadatanalagakahazacasazhachasha    a
obopomofo                 o
e  me detenelegekehezecesezhecheshere   e
aibaipaimai daitainailaigaikaihaizaicaisaizhaichaishai    ai
eibeipeimeifeideiteineileigeikeiheizei  zhei shei    ei
aobaopaomao daotaonaolaogaokaohaozaocaosaozhaochaoshaorao   ao
ou poumoufoudoutounoulougoukouhouzoucousouzhouchoushourou   ou
anbanpanmanfandantannanlangankanhanzancansanzhanchanshanran   an
angbangpangmangfangdangtangnanglanggangkanghangzangcangsangzhangchangshangrang   ang
enbenpenmenfenden nen genkenhenzencensenzhenchenshenren   en
engbengpengmengfengdengtengnenglenggengkenghengzengcengsengzhengchengshengreng   eng
ong    dongtongnonglonggongkonghongzongcongsongzhongchong rong    
ubupumufudutunulugukuhuzucusuzhuchushuru   wu *
ua        guakuahua   zhuachuashuarua   wa *
uo    duotuonuoluoguokuohuozuocuosuozhuochuoshuoruo   wo *
uai        guaikuaihuai   zhuaichuaishuai    wai *
ui    duitui  guikuihuizuicuisuizhuichuishuirui   wei * 1
uan    duantuannuanluanguankuanhuanzuancuansuanzhuanchuanshuanruan   wan *
uang        guangkuanghuang   zhuangchuangshuang    wang *
un    duntunnunlungunkunhunzuncunsunzhunchunshunrun   wen * 2
ueng                     weng *
ibipimi ditinili   zi †ci †si †zhi ‡chi ‡shi ‡ri ‡jiqixiyi +
ia    dia  lia          jiaqiaxiaya +
iebiepiemie dietienielie          jieqiexieye +
iaobiaopiaomiao diaotiaoniaoliao          jiaoqiaoxiaoyao +
iu  miu diu niuliu          jiuqiuxiuyou + 3
ianbianpianmian diantiannianlian          jianqianxianyan +
iang      niangliang          jiangqiangxiangyang +
inbinpinmin   ninlin          jinqinxinyin +
ingbingpingming dingtingningling          jingqingxingying +
iong                  jiongqiongxiongyong +
ü                ju ※qu ※xu ※yu ※
üe      nüelüe          jue ※que ※xue ※yue ※
üan                  juan ※quan ※xuan ※yuan ※
ün                  jun ※qun ※xun ※yun ※

Key Features:

  1. Representation of Zero Initial: The table includes a unique symbol (⁂) to indicate a zero initial. A zero initial occurs when there is no consonant-like sound preceding the vowel-like sound in a syllable.
  2. Representation of Initial “u” as “w”: When the syllable begins with “u,” it is written as “w” at the beginning of a word. However, “w” must not appear without an additional vowel, so “u” as a complete syllable is represented as “wu.”
  3. Short “i” Sound: For the syllables “zi,” “ci,” “si,” the “i” sound is short (represented by IPA symbol ɿ), unlike most other uses of “i” in Mandarin. Similarly, for “zhi,” “chi,” “shi,” “ri,” the “i” sound is also short (represented by IPA symbol ʅ).
  4. Initial “i” as “y”: When “i” comes at the beginning of a syllable, it is written as “y.” However, “y” must not appear without an additional vowel, so “y,” “yn,” “yng” are represented as “yi,” “yin,” “ying” respectively.
  5. Simplification of “ü”: Hanyu Pinyin simplifies the spellings of syllables with “ü” by using the “u” form instead in cases where no ambiguity could result. The “u’s” are pronounced as “ü” despite their spelling.
  6. Abbreviations for “ui,” “un,” “iu”: The table clarifies that “ui” is an abbreviation of “uei,” “un” is an abbreviation of “uen,” and “iu” is an abbreviation of “iou.” This is essential to understand while reading the table entries.
  7. Omission of “er”: The table omits the “er” sound, as it does not fit into the standard Initial-Final combinations.

Conclusion:

Mark Swofford’s “Combinations of Initials and Finals” table is a valuable reference for Mandarin Chinese learners and linguists. It provides a comprehensive and organized overview of the various sound combinations that form the basis of Mandarin pronunciation. Whether you are a beginner or an advanced student of the language, this table can aid in understanding the phonetic structure of Mandarin syllables, enhancing your overall language learning experience.

Please Login to Comment.