bokeh photography

Học Tiếng Trung Giao Tiếp Nhanh Chóng (汉语口语速成)Bài 16

Học tiếng Trung với danh sách từ vựng đ comprehensive comprehensive của chúng tôi, nơi tính năng cụm từ và cụm từ thông dụng được dịch từ tiếng Trung. Từ vựng hàng ngày như “khách hàng” (顾客) và “lên kế hoạch” (打算), đến các từ cho những dịp đặc biệt như “kết hôn” (结婚), hướng dẫn của chúng tôi là hoàn hảo cho người học ở mọi cấp độ. Khám phá vẻ đẹp của ngôn ngữ Việt Nam và nâng cao kỹ năng giao tiếp của bạn ngày hôm nay. Cho dù bạn đang đi du lịch, học tập, hay kết nối với bạn bè, danh sách của chúng tôi là một tài nguyên quý giá để hiểu và sử dụng tiếng Trung một cách hiệu quả. Bắt đầu ngay bây giờ và đón nhận một hành trình ngôn ngữ mới!

ChineseHanyu PinyinEnglishVietnameseExample Sentence
jiāa measure word for shops, stores, etc.cửa hàng这家商店很大。Zhè jiā shāngdiàn hěn dà. (This store is very big.)
正在zhèngzàiin process ofđang我正在吃饭。Wǒ zhèngzài chīfàn. (I am eating.)
打折dǎzhéto reduce the prices, to offer a discountgiảm giá商店正在打折。Shāngdiàn zhèngzài dǎzhé. (The store is offering a discount.)
顾客gùkècustomerkhách hàng顾客总是对的。Gùkè zǒng shì duì de. (The customer is always right.)
shǎofew, littleít这里人很少。Zhèlǐ rén hěn shǎo. (There are few people here.)
有的yǒudesomemột số有的人喜欢跑步。Yǒude rén xǐhuān pǎobù. (Some people like to run.)
tiāoto choosechọn我要挑一个苹果。Wǒ yào tiāo yīgè píngguǒ. (I want to choose an apple.)
排队páiduìto queuexếp hàng大家在排队买票。Dàjiā zài páiduì mǎi piào. (Everyone is queuing to buy tickets.)
jiāoto paytrả我们需要交学费。Wǒmen xūyào jiāo xuéfèi. (We need to pay tuition fees.)
interjection to express curiosityà咦,这是什么?Yí, zhè shì shénme? (Oh, what is this?)
先生xiānshengsir, Mr.ông李先生是我的老师。Lǐ Xiānsheng shì wǒ de lǎoshī. (Mr. Li is my teacher.)
zhǎoto look fortìm我在找我的钥匙。Wǒ zài zhǎo wǒ de yàoshi. (I am looking for my keys.)
刚才gāngcáijust nowvừa rồi你刚才在做什么?Nǐ gāngcái zài zuò shénme? (What were you doing just now?)
打(电话)dǎ (diànhuà)to make (a call)gọi điện thoại我刚才打了一个电话。Wǒ gāngcái dǎle yīgè diànhuà. (I just made a call.)
招聘zhāopìnto advertise for (new employees)tuyển dụng这家公司正在招聘新员工。Zhè jiā gōngsī zhèngzài zhāopìn xīn yuángōng. (This company is hiring new employees.)
打算dǎsuànto plandự định我打算明天去图书馆。Wǒ dǎsuàn míngtiān qù túshūguǎn. (I plan to go to the library tomorrow.)
应聘yìngpìnto accept an offer of employmentnhận việc他应聘了那个职位。Tā yìngpìnle nàgè zhíwèi. (He accepted the job offer.)
外边wàibianoutsidebên ngoài孩子们在外边玩。Háizimen zài wàibian wán. (The children are playing outside.)
下(雨)xià (yǔ)to rainmưa外面正在下雨。Wàimiàn zhèngzài xià yǔ. (It's raining outside.)
rainmưa雨下得很大。Yǔ xià de hěn dà. (The rain is falling heavily.)
一边…一边…yìbiān… yìbiān…whiletrong khi…他一边听音乐一边做作业。Tā yìbiān tīng yīnyuè yìbiān zuò zuòyè. (He listens to music while doing homework.)
聊天儿liáotiānrto chattrò chuyện我们聊天儿到很晚。Wǒmen liáotiānr dào hěn wǎn. (We chatted until very late.)
大家dàjiāall, everybodymọi người大家都很高兴。Dàjiā dōu hěn gāoxìng. (Everybody is happy.)
明年míngniánnext yearnăm sau明年我要去旅行。Míngnián wǒ yào qù lǚxíng. (I will travel next year.)
可能kěnéngmaybecó thể我可能晚点到。Wǒ kěnéng wǎndiǎn dào. (I might be late.)
旅行lǚxíngto traveldu lịch她喜欢旅行。Tā xǐhuān lǚxíng. (She likes to travel.)
回答huídáto answertrả lời请回答我的问题。Qǐng huídá wǒ de wèntí. (Please answer my question.)
cāito guessđoán你猜我在想什么?Nǐ cāi wǒ zài xiǎng shénme? (Guess what I am thinking?)
to wipelau他正在擦窗户。Tā zhèngzài cā chuānghu. (He is wiping the windows.)
黑板hēibǎnblackboardbảng đen老师在黑板上写字。Lǎoshī zài hēibǎn shàng xiě zì. (The teacher is writing on the blackboard.)
音乐yīnyuèmusicâm nhạc我喜欢听音乐。Wǒ xǐhuān tīng yīnyuè. (I like listening to music.)
xìnletterthư我收到了一封信。Wǒ shōudàole yī fēng xìn. (I received a letter.)
to post, to mailgửi thư我需要寄这封信。Wǒ xūyào jì zhè fēng xìn. (I need to mail this letter.)
邮票yóupiàostamptem thư请给我一张邮票。Qǐng gěi wǒ yī zhāng yóupiào. (Please give me a stamp.)
钥匙yàoshikeychìa khóa我找不到我的钥匙了。Wǒ zhǎo bú dào wǒ de yàoshi le. (I can't find my key.)
结婚jiéhūnto marrykết hôn他们明年结婚。Tāmen míngnián jiéhūn. (They are getting married next year.)
guāto shavecạo râu他每天早上刮胡子。Tā měitiān zǎoshang guā húzi. (He shaves his beard every morning.)
胡子húzibeardrâu他留了一把胡子。Tā liúle yī bǎ húzi. (He grew a beard.)
亲爱qīn'àidear, belovedthân yêu亲爱的,你好吗?Qīn'ài de, nǐ hǎo ma? (Dear, how are you?)